18.díl - 90-tá léta

Nyní se již dostáváme do let devadesátých, do období, zpočátku poněkud poznamenaného politickým převratem v r. 1989 a znovuvzkříšením demokracie v naší zemi. 8.února 1992 se ve Švýcarsku uskutečnilo zasedání komise pro chrty (CDL) FCI. Jednacím jazykem nadále zůstává angličtina. Jednání se zúčastnili delegáti z Itálie, Švýcarska, SNR, Rakouska, Maďarska, Belgie, Holandska, Finska, Maroka a Československa. Velkým nedostatkem tohoto zasedání bylo to, že většina zástupců byla odborníky spíše na chov a výstavy, než na dostihy. Škoda.

Začátek formuláře

Dráha v Soisson (Francie)

 kliknutím náhled zvětšíte

Konec formuláře


Vstup do devadesátých let


Projednával se totiž dostihový a organizační řád pro mistrovské dostihy FCI, které budou tři v každém roce: Mistrovství světa na sněhu ( v polovině února), Mistrovství světa (v polovině června) a Mistrovství Evropy (v září). Každé soutěže se může účastnit šest psů a šest fen jednoho plemene z každé země. Podmínkou účasti na mistrovských dostizích jsou dva hladce absolvované "nominační" dostihy před podáním přihlášky. Postup do finále mistrovských dostihů bude podle nejlepšího času ze dvou rozběhů. Greyhoundi nesmí běžet ze zdravotních důvodů více než třikrát (!) v jednom dni. Titul se zadává při účasti alespoň šesti zvířat na startu. Pokud budou na startu méně než 4 zvířata, kategorie se ruší. Při účasti 4-5 jedinců se běh uskuteční, ale nezadá se titul. Dalším diskutovaným tématem byl doping. Protože nedošlo k žádnému závěru, byl tento důležitý problém ponechán na vědecké komisi FCI.
Pro dostihové chrty byl navržen a schválen titul CACIT, který by se zadával vítězům mezinárodních dostihů podobně, jako je titul CACIB zadáván na mezinárodních výstavách. Získání určitého počtu CACITů bude, zároveň s výstavními výsledky, umožňovat získání titulů mezinárodních dostihových šampionů. Naše stávající dostihové dráhy - Kolín, Lednice a Mladá Boleslav byly schváleny jako "A" kategorie pro mezinárodní dostihy FCI.
Již dříve zmíněný nástup demokratických poměrů vnesl i do našeho kynologického dění trochu vzruchu. V roce 1992 vznikla nová organizace chrtařů v Brně. Svolaná členská schůze navrhla vytvoření dostihové komise při Kynologické konfederaci. Dostihovou komisi tvořili zástupci klubů, sdružených ve svazech Kynologické konfederace.
Po rozdělení ČSFR Kynologická konfederace zaniká. Místo ní vznikla Českomoravská kynologická unie/ČMKU, která sdružuje všechny chovatelské svazy působící na území Čech a Moravy.

Rada plemenných knih se sjednotila na vedení jedné číselné řady pro každé plemeno. V celé České republice vznikla proto pouze jedna centrální plemenná kniha (na doporučení FCI). Tento krok se ale nelíbí těm klubům, které právě poplatky za vedení plemenné dokumentace finančně dotovaly své rozpočty. Registraci chovatelských stanic, včetně mezinárodní ochrany názvu, provádí od 1.7.1993 výhradně ČMKU.
V polovině devadesátých let začínají také neshody mezi členy Klubu chovatelů chrtů/KCHCH, které vyústily v založení další organizace, Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen /KCHCHADP. Tyto rozkoly také částečně způsobily zmenšení zájmu o dostihový sport. Postupně upadá i propagace dostihů. Spolu s faktem, že stávající dráhy přestávají vyhovovat stále rychlejším greyhoundům, je tento stav hlavní příčinou, že na dostihové dráhy přijíždí čím dál méně greyhoundů. Nejsou nijak vzácné případy, kdy se na dostihy nedostaví ani jeden.
V roce 1995 jsou předloženy dva modely dostihového kalendáře. Jeden navrhla nově vytvořená skupina delegátů, která se představila jako Česká asociace dostihového sportu chrtů (ČADSCH). Představila model se všemi 21 dostihy jako bodovacími. Proti této variantě se postavili zástupci ostatních klubů s tím, že kvalita našich dostihových drah a ohled na zdraví zvířat nedovoluje tento druh bodování. ČADSCH se nikdy nestala členem ČMKU a posléze zaniká. Na mimořádné valné hromadě ČMKU, kde také došlo k velkým změnám ve vedení, byly za členy přijaty tyto "chrtařské" kluby: Chrt-klub, KCHCHADP a KCHCH, které splnily všechny stanovené podmínky pro přijetí.
Ale vraťme se k dostihům. Pro lepší pochopení situace se podívejme, co předcházelo výše zmíněnému útlumu dostihů greyhoundů.
Již koncem osmdesátých let dochází v kontinentální Evropě k navýšení dovozů dostihových greyhoundů, především z Anglie a Irska. Greyhoundi proudili hlavně do Francie, Holandska, Dánska, Německa, ale sporadicky i do Československa, jak jsme se mohli dočíst v minulém čísle.
Počet zranění těchto rychlých greyhoundů na stávajících drahách a při systému několika běhů denně, prudce stoupal. Třebaže si někteří rozumnější a problému znalí příznivci greyhoundů stěžovali ve většině evropských zemí, sdružených v FCI, u svých národních svazů, nic se neměnilo.
K nejprogresivnějším patřili Holanďané (před stávajícím útlumem, zejména v letech 1970 – 1980, běhalo v Holandsku 1200 licentovaných greyhoundů na dvanácti drahách !). Jak situaci hodnotí známý holandský "greyhoundman" Peter van Roojen ?: " I v Holandsku byli rychlí greyhoundi nuceni startovat "zabijáckým" (doslovný překlad – pozn. autora) systémem 2 – 4 běhů denně, na drahách, měřících mnohdy jen 350 m, s malým poloměrem zatáček. Počet greyhoundů a jejich majitelů se tak rychle snižoval.

V r. 1988 zorganizoval Holandský greyhound klub anketu mezi majiteli greyhoundů, uspořádal a sepsal všechny stížnosti a podal návrh, jak dále organizovat dostihy na bezpečných drahách a za pro greyhoundy přijatelnějších podmínek. Tento materiál pak byl v dobré víře předán na holandský FCI Kennel klub. Výbor Kennel klubu se ale vůbec nenamáhal petici přečíst, a co bylo ještě horší, arogantně ji hodil do odpadkového koše, přímo před zraky zástupců Holandského greyhound klubu."
Obdobná snaha o zlepšení podmínek dostihů greyhoundů probíhala i ve Francii, Finsku a v dalších zemích Evropy.
V r. 1988 se pořádají ve Francii prvé evropské dostihy podle již léta zavedeného systému WGRF (Světová federace pro dostihy greyhoundů) – tedy jeden běh denně na kvalitní, udržované a bezpečné dráze. Dostihový meeting se konal v Nandy u Paříže, pod záštitou sázkové společnosti Paris Mutuel. Tyto dostihy, postavené na jednom běhu denně, přitáhly i mnoho psů z FCI, jejichž majitelé dali přednost tomuto meetingu před vrcholnými soutěžemi FCI.
Dostihy tohoto systému pokračovaly ve Francii úspěšně i v dalších letech.
V r. 1989 byla v Holandsku založena majiteli dostihových greyhoundů progresivní Dostihová federace – FGN, a pro dostihy nového systému se podařilo získat dráhu v Geldropu. Příkladu postupně následovaly další evropské země.
V r. 1990 se konalo prvé oficiální ME společnosti Paris Mutuel v Blagnacu u Toulous.
Na tomto meetingu se rozhodli zástupci zúčastněných států založit novou, mezinárodní organizaci, která by sjednotila dostihový systém v Evropě podle pravidel WGRF. Tak vznikla EGRC – Evropská konfederace pro dostihy greyhoundů. Zakládajícími zeměmi byly: Francie, Dánsko, Holandsko, Belgie, Německo a Československo (zastoupené p. Jiřím Zakouřilem).
V krátké době vznikly stanovy, dostihový řád, prvá evropská plemenná kniha greyhoundů a bylo zahájeno jednání o přidružení EGRC k WGRF.
Zde mi dovolte jednu osobní poznámku. Stačil tehdy pouze trochu vstřícnější přístup činovníků FCI, provedení změn v dostihovém řádu FCI s ohledem na specifické nároky plemene greyhound, a nemusela složitě vznikat nová evropská dostihová organizace a nenastal by následný konkurenční boj obou subjektů, který rozdělil již tak málo početné majitele greyhoundů.
Z nutnosti vzniklá EGRC je tedy na světě a vypisuje každou sezonu 3 velké, mezinárodní meetingy:
Evropské Derby (sponzorované Československou, později Českou republikou)
Masters (Francie)
Mistrovství Evropy
V r. 1991 –92 přistupuje Maďarsko (kde vzniká písková dráha Czepel) a velké dostihy EGRC se přesouvají do francouzského Soisson a holandského Geldropu. Vzniká čtvrtý stálý dostihový meeting – Velká cena Francie – Grand Prix Montgobert.
1992 –93 přistupuje Švýcarsko a Finsko, v r. 1994 pak Švédsko.

V r. 1994 dochází spolu s rozšiřováním konfederace bohužel i k osobním neshodám ve vedení EGRC a spolu s personálními změnami ve vedení vzniká nástupnická organizace CGRC – Kontinentální konfederace pro dostihy greyhoundů. Tato změna vrátila Evropu o krok zpět a jednání o přičlenění k WGRF a přijetí Evropské plemenné knihy greyhoundů do Světové asociace plemenných knih začíná opět od začátku.
V r. 1998 se CGRC stává asociovaným členem WGRF, v r. 1999 přistupuje Rusko. CGRC stále pořádá (byť s menšími obměnami) 4 velké dostihové meetingy ročně.
Díky zvyšující se rychlosti dostihových greyhoundů provázela častá zranění i naše dostihy. V osmdesátých letech došlo, jak jsme již dříve zmínili, k několika importům rychlejších greyhoundů s velkým podílem irské krve. Např. chovatelská stanice Swift dovezla 4 zvířata (viz. předchozí část), jednoho psa – Xanteros of Felicity‘s Home a tři fenky, Whitesoks of Felicity‘s Home, Glenfuir Lass a Akita of Vineyards. Fenky, které se krátce objevily na našich drahách, ale brzy pro zranění odcházejí do chovu. Whitesoks vydržela do poloviny sezony, Akita se vážně zranila také již v prvé sezoně, opakované zranění ji pak definitivně vyřadilo z dostihů v prvé polovině druhé sezóny. A tak bychom mohli pokračovat. Greyhoundi se i u nás začínají z dostihových drah postupně vytrácet.
Také v Československu, byť zatím jen ojediněle, se ozývají hlasy, volající po změně. Nicméně, ani zde nebyly vyslyšeny. Prvými průkopníky změn v dostizích greyhoundů u nás byl pan Jiří Zakouřil a Ivana Király. Již v roce 1990 iniciovali pokus o založení Československé společnosti pro dostihy chrtů/ČSPDCH. Spolu asi s padesáti dalšími příznivci a za podpory Státního závodiště v Chuchli, zastoupeného Ing. Čestmírem Toušem, učinili pokus o posun českých dostihů greyhoundů na profesionální úroveň. I když měl tento záměr podporu WGRF (světová federace pro dostihy greyhoundů) španělské Cynodróme Meridiana a firmy PAL (jednoho z největších výrobců krmiva pro psy v Evropě), nebyl nakonec nikdy realizován a společnost zaniká.
Začátkem devadesátých let proto zakládají pí Király a p. Zakouřil Český greyhound klub, který zastupuje naší republiku v EGRC a umožňuje českým a slovenským zájemcům startovat na dostizích EGRC. V roce 1995 se tento klub transformuje na International Czech Greyhound Society/ICGS spol. s.r.o., společníků pí I. Király a p. J. Pospíšila. Tato nová společnost také zastupuje Českou republiku v nově vzniklé CGRC (viz výše). Vydává českým zájemcům dostihové licence platné pro CGRC, zprostředkovává styk s CGRC a podílí se i na organizaci dostihů CGRC, především na maďarské dráze Czepel. Kromě greyhoundů p. Zakouřila a pí Király (zejména Hotel Wish, Tiger Wish a později i Rugged Coast/Ironmonger Tango) se na zahraničních drahách CGRC (Česká republika neměla v té době ještě dráhu odpovídajících parametrů) objevují i greyhoundi pana V. Hranického (okrajově Blondi Dios a dále především ChiChi Dios, Charm Dios, Jenny a Jackpot Grey Dios), manželů Potůčkových (Happy Dream a Over The Top) a později i p. J. Kučery (Chief Dios) a p. V. Plačka (Bella a Beak CoCo).
Prvých výrazných úspěchů dosahuje tato skupina českých majitelů na Mistrovství Evropy v roce 1998 v Budapešti (Czepel), kde obsadila fenka Over The Top manželů Potůčkových cenné druhé místo ve sprintu (275m) a Rugged Coast/Ironmonger Tango/ paní Király doběhl třetí ve finále na 475m. V dalších letech pak docílil Rugged Coast mnoha významných dostihových úspěchů. Dostihy CGRC získávají své místo v Evropě a čeští greyhoundi se pomalu začínají objevovat na zahraničních pískových drahách.

Za mnohé cenné informace děkuji pí Ing. V. Babincové a p. J. Zakouřilovi.

JaP

26.12.2008 19:23:01
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one