6.díl - historie (naše končiny)

6.díl

I v zemích českých bývali již v ranném středověku chrti oblíbenými loveckými psy. Četné zmínky o nich se v té době týkají především zákazů jejich chovu poddaným lidem, tak, jak tomu bylo i v Anglii a dalších zemích Evropy, kde byl lov s chrty rozšířenější než u nás (Polsko, Rusko).

Začátek formuláře

Foto: archiv

 kliknutím náhled zvětšíte

Konec formulářeOpravdu do módy přišli chrti až v 16. století a sloužili převážně k lovu zajíců. Mnohdy to ale byla spíše panská kratochvíle, než opravdový lov. Nová šlechtická zábava se rozmáhá zejména v období nástupu Habsburků na český trůn.Vyznavači tohoto způsobu lovu (např. Lev z Rožmitálu, Vilém z Rožmberka , arcikníže Ferdinand, 3 mnozí další) se vzájemně zvou na "dostihové" štvanice a nezřídka na výsledky honů sází. Vidíme tedy, že sázky na chrty jsou velmi starého data a činily tuto formu zábavy ještě zajímavější.Rožmberský archivář Václav Břežan píše například o štvanici ve Veselí, 21.4. 1561 toto: "Toho dne 15 chrtů v základ puštěno. Závod s hrty, každý pár o sto tolarů".Další zpráva je ze 4. 11.1585: "Týž den štvaní držáno okolo Záblatí a vyhráli chrti páně na páně Kunšových, Dvoreckých a páně Rutových a páně Walovského chrtech". O držení a chovu chrtů se zachovaly i další zajímavé záznamy. Jeden pochází např.z panství Tloskov z let 1739 - 40. Vyplývá z něj, že vrchnost mívala chrty na svém panství jen v zimním období (tedy lovecké sezóně). Po zbytek roku se o chrty museli starat poddá-. ní, jako byli ovčáci, mlynáři, pohodní apod. Každý měl v péči jednoho chrta. Tak například Admirál byl u mlynáře v Křečovicích, Arant v tloskovském mlýně, Perweis u pohodného. Celkem chytře vyřešená péče o chrty mimo sezónu, že?Dobří chrti byli velmi ceněni a měli nesmírnou hodnotu. Král Václav (syn Karla IV.) měl smečku statných chrtů, která ho stála dva krásné zámky. Pan Vok z Rožmberka zase koupil deset skvostných chrtů za tehdy největší rybník Svět. Staré rčení z té doby praví: "Dobrému chrtovi, ať psovi nebo feně, ani sto krásných žen se nevyrovná v ceně!".A že měl chrt kolikrát větší cenu než lidský život dokládá stará pověst o Kozojedském rytíři. Ten za vrácení svého ztraceného chrta prý vydal staré čarodějnici na smrt mladého panoše, věrného sluhu .Jana, jehož krev potřebovala baba ke svému omlazení. Odtud rčení : " Jan, za chrta dán".
Další chrti se během času do Čech dostávají výměnou s panovníky ostatních zemí i dovozem stále kvalitnějších zvířat z Anglie, která spolu s Irskem kraluje chovu greyhoundů v Evropě dodnes. Můžeme tedy již postupně hovořit o chrtu jako o greyhoundovi.Průběhem dalších století prošel greyhound u nás poměrně nepovšimnut, mnoho materiálů z tohoto období není k dispozici.

Větší množství dostupných materiálů se objevuje až z počátku 20. století. Abychom pochopili celý vývoj u nás v kontextu situace v Evropě, začneme stručný přehled rokem 1911. Kynologie dosahuje stále většího rozmachu a začíná se uvažovat o mezinárodním sjednocení standardů plemen a jejich chovu. 22. května 1911 je ustavena mezinárodní kynologická organizace FCI -The Fédération Cynologique Internationale. Zakládajícími státy jsou Německo, Rakousko, Belgie Francie a Holandsko. V roce 1957 se stala členem FCI i ČSSR. FCI se zabývá především chovem psů (331 plemen) a pořádáním výstav. Chov a držení některých "pracovních" plemen, mezi která lze pro naše účely zařadit i greyhounda, není ale jen o výstavách a přehlídkách. Dostihové soutěže greyhoundů a ostatních chrtů probíhají s větší či menší frekvencí v různých zemích světa. Země, kde dostihy chrtů směřují více do oblasti komerční, řeší své spojenectví založením WGRF (viz. dříve). Další evropské země, kde se dostihy chrtů konají jen v malém měřítku, spíše jako zájmová činnost určité skupiny lidí, cítí také nutnost nějakého sjednocení podmínek. Proto dochází v Belgii, v r. 1923, k založení UICL - Union Internationale des Clubs de Lévriers. UICL byla přímo připojena k FCI a její existence zakotvena ve statutu této celosvětové organizace. V UICL byly zastoupeny Belgie, Německo, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko.
Pokud jde o způsob organizace a struktury dostihů, bylo rozhodnuto, že dostihové řády UICL podléhají schválení FCI. Tak mohl vzniknout v r. 1930 první "Řád pro mezinárodní závody chrtů na dráze bez živé návnady". Již v pojmenování tohoto dokumentu je zachycen odpor k sportovně prováděným honům na živé zajíce. V některých členských zemích má ale tato "zábava" velkou tradici (např. Španělsko). Zřejmě i proto byla na valném shromáždění 2.června 1939 ve Stockholmu vytvořena nová pravidla "Řád pro závody chrtů na dráze s živou či mechanickou návnadou, a bez ní" (doslovný překlad). UICL tedy koordinuje a řídí dostihy chrtů ve svých členských státech, zejména ve střední Evropě, kde se postupně vytvářejí jednotná pravidla organizace dostihů chrtů tak, jak je můžeme dodnes vidět i na našich drahách, hlásících se k systému dostihů UICL/FCI. UICL zahajuje i tradici pořádání Mistrovství Evropy v dostizích chrtů.
Českoslovenští chovatelé a majitelé dostihových psů se snažili téměř 10 let. aby se také naše republika stala plnohodnotným členem UICL. Významným posunem byly dostihy v Brně, které se konaly 2.-3. 7. 1966 pod patronací UICL. Zástupci UICL při té příležitosti posoudili naše dostihové podmínky a přijali žádost Československa o přijetí. Akt přijetí pak proběhl 23. září 1966, díky vedení Československého svazu chovatelů drobného zvířectva/ČSCHDZ. Proto se již na Mistrovství Evropy 1966 na nově vybudovaném hamburgském dostihovém stadionu ve Farmsen mohli zúčastnit zástupci Československa. Na startovních listinách byla uvedena Dr. Friebová s grey-houndem Hall-King Pražský a .T. Pilař s tenkou Gitta-Tilli Pražská. Toho, kdo znal tuto dobu, nepřekvapí, že účastníci měli problémy s devizovým příslibem i s výjezdem za hranice. Průtahy na hraničním přejezdu pak způsobily, že se na stadion nedostavili včas. Pořadatelé jim však benevolentně dali možnost dodatečně startovat v samostatném rozběhu. Proto se mohl Hall-King dostat až do finále, kde skončil jako poslední, nicméně šestý nejúspěšnější pes v Evropě.

Ale jak to známe i z jiných případů, historických, současných a nejen "kynologických", lidé si vše dokáží zkomplikovat. Místo spolupráce, potřebné k dalšímu rozvoji a propagaci dostihů chrtů, došlo k nešťastné situaci. Vedení FCI zrušilo zapojení UICL do své organizace a ustavilo svoji tzv. Komisi pro chrty (Commission des Lévriers - CDL). Zastoupení v CDL měly všechny státy, dříve sdružené v UICL. Nastává dvojvládí a boj o moc, a to nejen v evropském vedení, ale i na národní úrovni členských států. Vše dochází tak daleko, že FCI prohlašuje UICL za disidentskou (jak oblíbené slovo v nedávné době) a zrušenou, což ne všichni akceptují.
Zmatky se nevyhnuly ani Československu. Díky politické situaci v naší zemi bylo Československu pozastaveno členství v FCI (hrozilo dokonce i vyloučení, zejména díky aktivitám Rakouska, které poukazovalo na různé české firmy, vyvážející z ČR nelegálně štěňata) a o dostihy chrtů usilují různé vznikající a opět zanikající organizace, chrtařské asociace, dostihové jednoty, kynologické konfederace, atp.
Samotné dostihy chrtů se ale díky mnoha nadšencům, sdruženým v zájmových klubech, stále pořádají podle stávajících pravidel FCI, a to na čtyřech postupně vybudovaných travnatých drahách - Kraslice (později zaniká), Kolín, Mladá Boleslav a Lednice.
Po rozdělení Československa vzniká Českomoravská kynologická unie - ČMKU, která sdružuje všechny chovatelské svazy a kluby, působící na území České republiky, vede centrální plemennou knihu a řídí kynologické dění u nás, včetně dostihů pořádaných na posledních třech výše zmíněných drahách. Za tímto účelem jmenuje ČMKU svoji Dostihovou komisi jako poradní orgán pro dostihovou činnost.
Po konsolidaci poměrů v naší zemi a vyhlášení samostatné České republiky došlo opětovně na zasedání FCI v Buenos Aires k přijetí ČR do FCI, zatím jen jako asociovaného člena. To znamenalo, že po dva roky má CR všechna práva, kromě práva hlasovacího.
V roce 1997, 13. -14. září, byla Česká republika na zasedání FCI v Oss (Holandsko) konečně opět přijata za řádného člena, reprezentovaného ČMKU.
Jak později uvidíme, je již v té době v Evropě i ČR "na spadnutí" situace, která s dostihy chrtů, zejména greyhoundu, opět trochu zamíchá. V příštích pokračováních se pokusíme dle dostupných materiálů představit českou dostihovou historii i současnost poněkud podrobněji.
Ing. V. Babincová / JaP

26.12.2008 18:48:22
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one